Stichting Kulturele Kommissie Bedum

ter bevordering van het culturele leven in de gemeente Bedum

Doelstelling Stichting Kulturele Kommissie Bedum

De Stichting Kulturele Kommissie Bedum is 15 juni 2011 opgericht.

 

Doelstelling:  artikel 2 van de stichtingsakte

De stichting heeft ten doel het culturele leven in de gemeente Bedum te bevorderen en daardoor dienstbaar te zijn aan het welzijn van de bevolking.
Zij tracht haar doel te verwezenlijken door:

  1. het organiseren van activiteiten op cultureel terrein in de gemeente Bedum;

  2. het ontwikkelen en verstrekken van adviezen - desgevraagd of uit eigen beweging – aan het college van burgemeester en wethouders van 
           de gemeente Bedum en aan de Gemeenteraad van Bedum over alle zaken, die het gemeentelijk cultuurbeleid betreffen;

  3. het ontwikkelen en verstrekken van adviezen – desgevraagd of uit eigen beweging – aan instellingen en/of personen, die op cultureel terrein
           in de gemeente Bedum werkzaam zijn;

  4. het bevorderen van overleg en samenwerking tussen instellingen en/of personen, die buiten de gemeente op cultureel gebied werkzaam zijn;

  5. het onderhouden van contacten met instellingen en/of personen, die buiten de gemeente Bedum op cultureel gebied werkzaam zijn;

  6. het geven van voorlichting en bemiddeling op cultureel terrein.

 

Middelen:  artikel  7 van de stichtingsakte

a.  schenkingen, erfstellingen en legaten;
b.  subsidies;
c.  alle andere wettige middelen.

De stichting ontvangt jaarlijks subsidie van de gemeente Bedum om de volgende activiteiten uit te voeren:

-  het culturele evenement   “MOOI BEDUM”

-  de jaarlijkse Anjercollecte (Prins Bernhard Cultuurfonds);

-  het dichtersfestival voor alle basisscholen in de gemeente Bedum;

-  de Avondwandelvierdaagse

-  muziek-, zang- en orgelconcerten

-  activiteiten rondom de Open Monumentendag.